Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v E-shopu ELSYMCO

 • Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě E-shop – Elsymco.cz, provozovaném obchodní společností Digital Vent Technologies s.r.o., sídlem Velflíkova 4, 160 00 Praha 6, IČ 10888276, DIČ: CZ10888276, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným MS v Praze, oddíl C, vložka 350206. 

Společnost Digital Vent Technologies s.r.o., je výhradním obchodním zástupcem společnosti ELSYMCO s.r.o., IČ 28505026, sídlem K Roztokům 321/34, 165 00 Praha 6. 

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 725 555 031, +420 725 555 131

Mail: [email protected]

Adresa pro doručování / showroom: ELSYMCO, Velflíkova 4, Praha 6 160 00. 

Provozní doba: Po – Pá  9 – 16 hod.

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím nebo jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.elsymco.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

 • Vymezení pojmů
 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Má nárok na odstoupení od smlouvy za níže uvedených podmínek.
 • Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Nemá nárok na odstoupení od smlouvy jako spotřebitel, má pouze nárok na výměnu zboží podle níže uvedených podmínek.
 • Uživatelský účet je webové rozhraní, ze kterého zákazník provádí objednávání zboží na webové stránce www.elsymco.cz
 • Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou, či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 • Uživatelský účet
 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.elsymco.cz  jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem (www.elsymco.cz/reklamace/).
 • Na základě registrace kupujícího, provedené na webové stránce www.elsymco.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující objednávat zboží. Pokud to webové rozhraní umožní, může též kupující objednávat zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, že kupující svůj uživatelský účet více než 5 let nevyužívá, nebo v případě, že kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, včetně obchodních podmínek.
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, nebo nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní eshopu má informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. NOZ se nepoužije.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků, kromě poplatků spojených s balným a dopravou. Tyto náklady uvedené ve webovém rozhraní zvlášť, platí pouze v případě, že je zboží doručováno v rámci území ČR. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tím není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s kupujícím za individuálních podmínek. 
 • Způsob objednávání zboží
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. 
 • Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit a opravit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“.
 • Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považované za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto potvrdí kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce. 
 • Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. 
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formulář, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. 
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká teprve doručením akceptace objednávky, které prodávající zaslal kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.
 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 • Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. 
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady takto kupujícímu vzniklé jdou k tíži kupujícího. 
 • Odstoupení od kupní smlouvy 
 • Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě čtrnácti (14) dní ode dne převzetí zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující spotřebitel o svém odstoupení této smlouvy informovat prodávajícího, obchodní společnost ELSYMCO s.r.o., zastoupenou výhradním obchodním zástupcem, společností Digital Vent Technologies s.r.o., sídlem Velflíkova 4, 160 00 Praha 6, IČ 10888276, DIČ: CZ10888276, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným MS v Praze, oddíl C, vložka 350206.
 • Na odkazu webové stránky prodávajícího www.elsymco.cz/odstoupení-od-kupní-smlouvy.pdf může kupující spotřebitel stáhnout vzorový formulář ve formátu pdf vyplnit jej a odeslat na emailovou adresu [email protected] nebo požadované informace zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře na stránce www.elsymco.cz/kontakt/.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si navzájem svá plnění. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od doručení zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím, či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou-li tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, nebo na účet, ze kterého přijal prodávající platbu za zboží.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku podle § 2006 - § 2009 Občanského zákoníku. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.)
 • Kupující, který není spotřebitelem, tj. ten, který na objednávce uvedl IČ a DIČ, nemá nárok na vrácení zboží (odstoupení od smlouvy), má nárok pouze na výměnu zboží do 14 dní od doručení zboží, nedohodnou-li se strany jinak. 
 • Kupující spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit zejména od smlouvy:
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího   a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • v případě pultového prodeje přímo na prodejně (bez existující objednávky z e-shopu),
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • o dodání zboží nebo výrobku vyrobeného na zakázku, nebo které bylo upraveno podle přání kupujícího

Zboží je možné vrátit následujícími způsoby:

 • doručit po předchozí dohodě do showroomu společnosti ELSYMCO, Velflíkova 4, Praha 6 160 00. 
 • zaslat bez dobírky na adresu ELSYMCO, Velflíkova 4, Praha 6 160 00
 • Cena zboží
 • Ceny nabízeného zboží a služeb jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH. K ceně zboží budou připočteny náklady na balné a dopravné a není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
 • Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována.
 • Způsoby platby:
 • platební kartou  
 • převodem na účet online 
 • PayPal
 • na dobírku (hotově při převzetí zboží). Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli (GLS). 
 • hotově při osobním odběru na showroomu společnosti Elsymco s.r.o., Velflíkova 4, Praha 
 • platební kartou při osobním odběru - na showroomu společnosti Elsymco s.r.o., Velflíkova 4, Praha 6  
 • Způsob doručení, náklady na doručení 
 • Doručení zajišťuje přepravní společnost GLS. Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu a sms. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby. 
 • Termíny doručení jsou pouze orientační a závisí na aktuální situaci a kapacitě

jednotlivých přepravních společností.

 • Objednávky v hodnotě nad 950 Kč jsou doručovány kurýrní službou zdarma (při výběru možnosti standardní zásilky).
 • Prodávající vždy informuje zákazníka o odeslání zboží zprávou na jeho mailovou adresu a mobilní telefon (pokud byl při odesílání objednávky uveden). Pokud objednané zboží není skladem, kontaktuje prodávající zákazníka telefonicky a navrhne další postup např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty nebo odstoupení od smlouvy.
 • Daňový doklad – faktura je zaslána zákazníkovi v den expedice jeho zásilky na kontaktní e-mailovou adresu, kterou zadal při odesílání objednávky, nebo která je uvedena v jeho uživatelském účtu.
 • Přeprava a dodání zboží
 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místu určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení. 
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 
 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 
 • Je-li kupujícím spotřebitel, není nijak dotčeno jeho právo uplatit reklamaci (www.elsymco.cz/reklamace/).
 • Práva a povinnosti z vadného plnění
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. To neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého nebo vystaveného zboží na vadu odpovídající míře jeho používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.  
 • Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou věci
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • na odstoupení od smlouvy.
 • Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vazbu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 • Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 • Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.
 • Reklamace a záruka zboží
 • Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců na výrobek, není-li u jednotlivého zboží uvedena záruka delší, a 24 měsíců na náhradní díly nainstalované odbornou servisní firmou. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků, nebo škody vzniklé neodbornou manipulací. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z vadného plnění, upravuje v podrobnostech reklamační řád (www.elsymco.cz/reklamace/).
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 • Závěrečná ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.
 • Písemnosti budou kupujícímu doručovány na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se tento obchodní vztah řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 • Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, nastoupí na místo neplatných ustanovení to ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho smluvního ustanovení není dotčena platnost nebo účinnost ustanovení ostatních.
 • V případě změny obchodních podmínek lze získat původní obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy na žádost zaslanou na mailovou adresu [email protected].
  Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2022. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.
 • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy www.elsymco.cz/odstoupeni-od-kupni-smlouvy.pdf.
Nejúspornější elektromotory a ventilátory na světě.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram